Abstrakty

Informácie pre abstrakty:
Prihlásenie abstraktov je predĺžené do 25.9.2022. Abstrakty budú prijímané výlučne online cez elektronický formulár. Prihlásenie abstraktu je súčasťou Vašej registrácie na podujatie, do ktorej sa dostanete zadaním Vášho emailu a hesla. Konto a registráciu je potrebné vytvoriť preto, aby ste sa vedeli kedykoľvek v čase vrátiť k Vášmu abstraktu a po prípade ho skorigovať, či upraviť. Na odborné podujatie môžete prihlásiť viacero príspevkov. Umožnuje Vám to online abstrakt formulár.

V elektronickom formulári prosím vyplňte:
  1. Vyberte typ príspevku, ktorý preferujete (ikonka na vybratie) prednáška, e-poster, vyzvaná prednáška, bez preferencie
  2. Vyberte tému podľa zvolených a vopred vybraných tém odborného podujatia
  3. Napíšte názov príspevku
  4. Uveďte hlavného autora: meno, priezvisko, názov pracoviska
  5. Uveďte spoluautorov: meno, priezvisko, názov pracoviska
  6. Vložte text abstraktu: úvod-cieľ-metodika-výsledky-záver (poďakovanie) s maximálnym počtom znakov 2300 včetne medzier
  7. Literatúra

Organizačný výbor si vyhradzuje právo určenia finálnej formy prezentácie v podobe e-poster, prednáška.
Na text vyzvanej prednášky sa nevzťahuje štruktúrovanosť abstraktu.
Abstrakty budú prijímané v slovenskom, českom a anglickom jazyku.
Abstrakty budú pre účastníkov podujatia dostupné online na podujatí vo web aplikácii.


Technické informácie k zasielaniu abstraktov:
Pomocou Vášho prihlasovacieho konta sa budete môcť kedykoľvek prihlásiť do online formulára k zaslaniu abstraktov.
Vo svojom profile budete môcť pridať viacero abstraktov na jedného prezentujúceho autora.
Vo Vašich abstraktoch môžete do dátumu uzávierky abstraktov robiť zmeny a úpravy.
V prípade akýchkoľvek doplňujúcich informácií nás prosím neváhajte kontaktovať na adrese office@berlina.sk,
alebo na telefónnom čísle: +421 2 207 83 555


Upozorňujeme:
Termín uzávierky abstraktov je do 25.9.2022.
Systém sa o 24.00 hod. uzavrie a po tomto termíne nebude možné prijímať žiadne ďalšie abstrakty.
Pod svojím kontom budete mať možnosť kedykoľvek upravovať Vaše abstrakty až do ukončenia termínu uzávierky.


Informácie o prijatí/neprijatí abstraktu:
Informácia o prijatí abstraktu a jeho zaradenie k orálnej alebo e-posterovej sekcii budú autorom abstraktov zaslané e-mailom do 4 týždňov od uzavretia prijímania abstraktov.

ORGANIZAČNÝ VÝBOR SI VYHRADZUJE MOŽNOSŤ

  • realizovať nevyhnutné zmeny v programe (napríklad dĺžka trvania, doplnenie prednášky súvisiacej s témou sympózia),
  • rozhodnúť o forme prezentácie prihláseného príspevku (prednáška, poster).
Prípadné zmeny organizačný výbor včas oznámi prihlasujúcemu autorovi.


Predseda zjazdu

prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

Spolupredseda zjazdu

prof. MUDr. Ján Benetin, CSc.

Predsedovia spoločností, čestní podpredsedovia zjazdu:

prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN

prezidentka Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS

prof. MUDr Peter Marusič, Ph.D.

predseda České neurologické společnosti ČLS JEP

doc. MUDr. Eva Feketeová, PhD.

predseda Slovenskej ligy proti epilepsii

doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.

predseda Českej ligy proti epilepsii

Odborný garant podujatia

Slovenská neurologická spoločnosť SLS

v spolupráci s

Česká neurologická společnost ČLS JEP

Slovenská liga proti epilepsii

Česká liga proti epilepsii

spoločnosť Berlina s.r.o.

Čestné predsedníctvo

prof. MUDr. Blanka Adamová Ph.D.

prof. MUDr. Michal Bar, Ph.D., FESO

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., FCMA

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., FCMA

prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc., FCM

prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO, FEAN

prof. MUDr. Róbert Jech, Ph.D.

prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN

doc. MUDr. Miriam Kolníková, PhD.

prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO

prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D., FESO

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA

prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.

prof. MUDr. Jan Roth, CSc.

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., FCMA, FEAN

prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO

prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., FCM

prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.


Partneri


PLATINOVÝ PARTNER


ZLATÍ PARTNERI


STRIEBORNÍ PARTNERI PLUS


BRONZOVÍ PARTNERI


PARTNERI PLUS


PARTNERI S VYSTAVOVATEĽSKOU PLOCHOU


PARTNERI BEZ VYSTAVOVATEĽSKEJ PLOCHY


VYDAVATEĽSTVÁ A SPOLOČNOSTI


PACIENTSKE ORGANIZÁCIE